Ch? t?ch 78 tu?i c?a T?p ?oàn Samsung, Lee Kun-hee, v?a qua ??i

Samsung Group Chairman Lee Kun-hee
Ch?p l?i hình ?nh,

Lee Kun-hee ?? giúp bi?n T?p ?oàn Samsung thành m?t c??ng qu?c kinh t? ? Hàn Qu?c

Lee Kun-hee, Ch? t?ch t?p ?oàn l?n nh?t Hàn Qu?c, Samsung Group, v?a qua ??i ? tu?i 78.

?ng Lee ?? giúp phát tri?n doanh nghi?p bu?n bán nh? c?a cha mình thành m?t c??ng qu?c kinh t?, ?a d?ng hóa sang các l?nh v?c nh? b?o hi?m và v?n chuy?n.

D??i s? l?nh ??o c?a ?ng, Samsung Electronics c?ng ?? tr? thành m?t trong nh?ng c?ng ty c?ng ngh? l?n nh?t th? gi?i.

Theo Forbes, ?ng Lee Kun-hee là ng??i giàu nh?t Hàn Qu?c v?i giá tr? tài s?n ròng g?n 21 t? ??la.

Samsung cho bi?t ?ng Lee qua ??i h?m Ch? nh?t bên c?nh gia ?ình, nh?ng kh?ng nêu nguyên nhan chính xác c?a cái ch?t. M?t c?n ?au tim vào n?m 2014 ?? khi?n ?ng ph?i s?ng trên gi??ng b?nh, trong s? ch?m sóc th??ng xuyên.

"T?t c? chúng t?i t?i Samsung s? tran tr?ng nh?ng k? ni?m v? ?ng và bi?t ?n v? hành trình mà chúng t?i ?? chia s? v?i ?ng", c?ng ty Samsung kh?ng ??nh trong m?t tuyên b?.

?ng Lee là con trai th? ba c?a Lee Byung-chul, ng??i ?? thành l?p T?p ?oàn Samsung n?m 1938. ?ng gia nh?p c?ng ty gia ?ình vào n?m 1968 và ??m nh?n v? trí ch? t?ch n?m 1987 sau khi cha ?ng qua ??i.

Vào th?i ?i?m ?ó, Samsung ???c coi là nhà s?n xu?t các s?n ph?m giá r?, ch?t l??ng th?p. Nh?ng d??i s? l?nh ??o c?a Lee Kun-hee, nh?ng c?i cách tri?t ?? ?? ???c ??a ra t?i c?ng ty.

?ng Lee tr? nên n?i ti?ng khi nói v?i nhan viên vào n?m 1993: "H?y thay ??i m?i th?, ngo?i tr? v? và con c?a chúng ta." Sau ?ó, c?ng ty ?? ??t cháy toàn b? kho ?i?n tho?i di ??ng, bao g?m 150.000 thi?t b? c?m tay.

Ch?p l?i hình ?nh,

Samsung Electronics là nhà s?n xu?t ?i?n tho?i th?ng minh và chip nh? l?n nh?t th? gi?i

?ng Lee hi?m khi nói chuy?n v?i gi?i truy?n th?ng và n?i ti?ng là ng??i s?ng ?n d?t, ?ng ???c ??t cho bi?t danh "vua ?n s?".

Samsung cho ??n nay v?n là t?p ?oàn l?n nh?t c?a Hàn Qu?c - t?p ?oàn do gia ?ình s? h?u chi ph?i n?n kinh t? ??t n??c.

?ng Lee ?? hai l?n b? k?t t?i hình s?, trong ?ó có hành vi h?i l? c?u T?ng th?ng Roh Tae-woo.

?ng t? ch?c Ch? t?ch Samsung n?m 2008 sau khi b? bu?c t?i tr?n thu? và tham ?. ?ng b? tuyên ba n?m tù treo vì tr?n thu? nh?ng ?? ???c t?ng th?ng an xá n?m 2009, và ti?p t?c d?n d?t Hàn Qu?c thành c?ng trong vi?c ??ng cai Th? v?n h?i Mùa ??ng 2018.

?ng tr? l?i làm ch? t?ch T?p ?oàn Samsung n?m 2010, nh?ng ?? ph?i n?m li?t gi??ng vì c?n ?au tim n?m 2014.

Con trai c?a ?ng Lee, Lee Jae-yong, ph?i ng?i tù vì dính líu ??n m?t v? bê b?i h?i l? khi?n T?ng th?ng Hàn Qu?c khi ?ó là Park Geun-hye b? ph? tru?t kh?i ch?c v? n?m 2017.

Tháng tr??c, các c?ng t? viên ?? ??a ra cáo bu?c m?i v?i Lee Jae-yong v? vai trò c?a ?ng m?t th??ng v? sáp nh?p n?m 2015.